MENU

ABC Liendert – Woningen

Op de plek van de speeltuin het Vogelnest realiseerde de Alliantie een wooncomplex met appartementen. Het is de bedoeling om in dit complex naast reguliere woningbouw ook een wooninitiatief voor jongvolwassenen met autisme (ASS) te realiseren. Dit wooninitiatief is opgezet vanuit stichting De Grasboom. Ouders hebben zich verenigd in de stichting STEGE en werken samen met de Alliantie aan realisatie van een passende woonvorm, waarin het mogelijk is om zelfstandig te wonen met ambulante begeleiding op maat.

Appartementencomplex autistische jongeren

De appartementen zijn bestemd voor jongvolwassenen met autismeproblematiek vanaf een gemiddelde intelligentie.  De jongeren huren een appartement en kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijke ruimte waar vanuit de groepsbegeleiding kan plaats vinden. Jongeren van deze doelgroep studeren; zoeken een baan; hebben werk of  een andere vorm van dagbesteding. De combinatie van zelfstandig wonen met individuele begeleiding en het samen optrekken in een groep, kan het maatschappelijk funtioneren en de ‘eigen regie’ vergroten en verkleint de kans op vereenzaming.

Het Vogelnest is een bijzonder complex: op de begane grond en eerste verdieping wonen 15 jongeren met een stoornis in het autistisch perspectief. Op de 2e en 3e verdieping zijn 9 reguliere sociale huurwoningen gerealiseerd.

De ouders van de autistische jongeren hebben zich verenigd in stichting de Grasboom. Jarenlang hebben zij gezocht naar een locatie in Amersfoort. In 2012 kwam de locatie van speeltuinvereniging Het Vogelnest in Liendert vrij. Samen met het ouderinitiatief is gewerkt aan het ontwerp van een gebouw waarin zowel de jongeren als reguliere sociale huurders kunnen wonen.

Voor meer informatie www.grasboomamersfoort.nl.

Eensgezinswoningen

Aan de Pelikaanstraat is begonnen met de bouw van circa 28 eengezinswoningen. Deze woningen zijn twee lagen met een kap en worden in overeenstemming met het vastgestelde beeld en kwaliteitsplan Liendertseweg (juli 2012) uitgevoerd. Aan de zijde van de Ibisstraat komt een groene zone met een breedte van circa 25 meter. Waar mogelijk worden de bestaande bomen behouden. De bomen op de plaats van de bebouwing zullen verdwijnen. De kap van deze bomen wordt gecompenseerd door een royale nieuwe groene zone waar ook bomen worden geplant.

Tijdens de informatiebijeenkomst hebben aanwonenden van de woningbouwlocatie aan de Pelikaanstraat gevraagd naar de gevolgen voor uitzicht vanuit en lichtinval in hun woning. In het bestemmingsplan is bepaald dat de nieuwe woningen langs de Pelikaanstraat minimaal 17 meter vanaf de bestaande woningen worden gesitueerd. Voor wat betreft de lichtinval vormen de nieuwbouwwoningen geen belemmering. Het uitzicht vanuit de bestaande woningen aan de Pelikaanstraat verandert.

Nieuwsbrief oktober 2016: start bouw woningen Pelikaanstraat

Overzicht van de ontwikkelingen van ABC Liendert en omgeving.

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.